Privacyverklaring 


Wij willen duidelijk maken waarom wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen en over je rechten daarbij. Hockeyvereniging HTC Son respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie vertrouwelijk.


Hockeyvereniging HTC Son verwerkt persoonsgegevens van leden in het kader van het lidmaatschap en op basis van wettelijke grondslagen en statuten. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigd belang als sportvereniging. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het bestuur.


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Gegevens om de lidmaatschapsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Leden worden opgenomen in de ledenadministratie, van waaruit ook incassobetalingen voor de contributie worden georganiseerd
  • Gegevens om clubinformatie te kunnen verspreiden via bulk email
  • Gegevens voor inschrijving bij clubactiviteiten


2. Delen van gegevens met derde partijen

Hockeyvereniging HTC Son deelt uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Hockeyvereniging HTC Son, behalve in een van de volgende omstandigheden.

·Uitvoering van een overeenkomst 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen jegens u, als leden van onze vereniging, na te komen.

·Voor externe verwerking 
Hockeyvereniging HTC Son verstrekt persoonsgegevens aan derden zodat ze gegevens voor Hockeyvereniging HTC Son kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder deze derden verstaan wij onze IT-leveranciers, websitebeheerder en de partijen conform onze statuten.

·Om juridische redenen 
Hockeyvereniging HTC Son deelt slechts persoonsgegevens als het bestuur van mening is dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

·Wettelijke verplichting 
Indien een wettelijke verplichting dit van het bestuur vereist, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt.


Hockeyvereniging HTC Son maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en zo nodig worden beveiligd.


3. Waar worden gegevens opgeslagen?

Onze gegevens worden hetzij op onze eigen servers opgeslagen, hetzij op servers van derden. Deze servers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie.


4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op het bestuur rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om de leden onze diensten te kunnen leveren.


5. Uw rechten

Elk lid heeft jegens het bestuur een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevens wissen, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar.

·Recht van inzage
Op uw verzoek zal het bestuur u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

·Verbetering of aanvulling 
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Het bestuur zal de reactie motiveren.

·Gegevens wissen
·U kunt het bestuur verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in de volgende gevallen:
  • opzegging van uw lidmaatschap;
  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • u maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.

·Beperking verwerking 
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u het bestuur verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag het bestuur ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zal het bestuur de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

·Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan Hockeyvereniging HTC Son hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, dan heeft u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere Hockeyvereniging HTC door te sturen.

·Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het bestuur zal verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.


Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen via [email protected]. Hockeyvereniging HTC Son zal binnen 4 weken over uw verzoek beslissen, tenzij het bestuur binnen die termijn laat weten dat het bestuur nog iets meer tijd nodig heeft.


6. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


7. Links

De clubwebsite bevat links naar andere websites.Hockeyvereniging HTC Son is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens isHockeyvereniging HTC Son niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


8. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].


Dit privacy beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op de clubwebsite gepubliceerd.

 
Kies team
Sponsoren
Bordsponsor
Social media
Instagram account van HTC Son

1 Facebook logo Facebook logo